เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

  • 1. ผู้เป็นสมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
  • 2. บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก แก่ผู้ละเมิดกฏระเบียบการเป็นสมาชิก
  • 3. หากสมาชิกทำการแอบอ้างโดยนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทฯ จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อบุคคลนั้นในความผิดฐาน ละเมิด ตามกฏหมายโดยเด็ดขาด