Our Purpose

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถ ชำระเงินโดยโอนผ่านทางธนาคาร ได้ตามบัญชีต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ
  ชื่อบัญชี บริษัท อันเซน เซฟตี้ จำกัด
  เลขที่บัญชี 926-7-02680-6
  สาขา อาคารเกษมกิจ สีลม

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี บริษัท อันเซน เซฟตี้ จำกัด
  เลขที่บัญชี 408-964348-9
  สาขา ศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์

 • ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี บริษัท อันเซน เซฟตี้ จำกัด
  เลขที่บัญชี 038-8-92569-8
  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์